Profil společnosti

Česká společnost, poskytující špičkové služby, SW a IT řešení.
Již od roku 1999.

AHASWARE v číslech

AHASWARE v číslech

300

Let na trhu

200

Implementací

Implementačních, konzultačních a procesních projektů

264

Aplikací

Aplikací a dodávek SW vývoje

2000

Řádků ORDO®

Portfolio společnosti

Portfolio společnosti
Procesní řízení

Portfolio společnosti AHASWARE je v oblasti ICT konsultací silně zaměřeno na technickou expertízu a efektivní dodávku. V rámci procesního řízení poskytujeme klientům špičkové služby v oblasti analýzy a optimalizace procesů, implementace frameworků a nejlepších zkušeností jako ITIL či eTOM a automatizace procesů pomocí technických nástrojů a integrací. Naše projekty jsou navrhovány tak, aby maximalizovaly efektivitu a minimalizovaly zbytečné náklady. Jedná se zejména o zmapování a zaznamenání stávajících procesů, vyhodnocení jejich efektivity a vyspělosti, návrh zlepšení, vytvoření podkladů pro audity i vhodné doplnění nástrojem. Hlavními nástroji, které užíváme pro modelování procesů jsou ARPO BPMN++ Modeler, ARIS Architect / ARIS Designer nebo Enterprise Architect.

ICT optimalizace

Optimalizace organizací a zvýšení efektivity je dalším klíčovým prvkem našeho portfolia. Pomáháme klientům identifikovat a odstranit neefektivnosti ve struktuře a procesech organizace, implementovat agilní metodologie a transformovat firemní kulturu ke zvýšení flexibility a inovace. Naše služby v oblasti optimalizace organizace jsou navrženy tak, aby pomohly klientům dosáhnout konkurenční výhody a dlouhodobého úspěchu na trhu.

SW vývoj

Společnost AHASWARE se specializuje na softwarový vývoj, přičemž v našem portfoliu jsou zejména technologie založené na Javě a vlastní platformě AW ORDO. V oblasti SW vývoje poskytujeme návrh, vývoj a údržbu aplikací, implementaci a integrace architektury mikro služeb a distribuovaných systémů. Pro řízení projektů užíváme prvky CI/CD pipeline. Zavádíme kontejnerizaci a orchestraci se zaměřením na Docker a Kubernetes. Pracujeme v souladu s agilními metodikami, s efektivním řízení projektů a rychlou reakcí na požadavky. Naše technické znalosti a zkušenosti nám umožňují dodávat sofistikovaná a spolehlivá softwarová řešení, která jsou v souladu s nejnovějšími technologickými trendu a potřebami našich klientů. V našem projektovém portfoliu jsou i velké projekty migrací již nepodporovaných technologií nebo zastaralých aplikací.

ITSM reimplementace

Specifickými projekty AHASWARE je oblast re-implementace ITSM nástrojů, které řeší nespokojenost s chybně nebo nedostatečně přizpůsobenými ITSM nástroji. Nejčastěji se jedná o technické doplnění, kdy poskytujeme komplexní řešení pro modernizaci a vylepšení stávajících platforem, implementaci potřebných funkcionalit v nadstavbovém SW, optimalizaci konfigurace a zlepšení uživatelského prostředí. Druhou částí jsou integrace s okolními systémy a aplikacemi v rámci firemního ekosystému. V neposlední řadě pak vyvíjíme specializovaná rozhraní a rozšíření pro zákazníky i řešitele, která umožňují funkce, které jsou v základním nástroji nedostupné.

Integrace

Specializujeme se na propojení a integraci IT Service Management (ITSM) systémů, finančních a ERP platforem i nástrojů pro automatizaci pracovních postupů (workflow, včetně vlastního AW ORDO workflow). Naše služby zahrnují analýzu, návrh technického provedení i implementaci a správu integrovaných systémových řešení. Ty jsou pak prostředkem pro zlepšení efektivity a transparentnosti firemních procesů. Základem našeho technického řešení je specializovaný modul AW ORDO, který umožňuje propojit nesourodě navazující procesy, včetně jejich odboček a paralelních větví, a během zpracování mapuje činnosti / stavy / události i atributy a provádí maskování, slučování, rozdělování či dohledávání závislostí i jednotlivých entit. Tento systém slouží v telekomunikačních společnostech, bankovnictví, energetice pro zajištění bezproblémového procesního zpracování.

 
 
 

Vybrané reference

Vybrané reference
APM

Ve vztahu k charakteru zákazníka patří projekt Application portfolio management (APM) mezi významné aktivity rozvoje aplikací a správu technologického dluhu. Cílem projektu bylo strukturovanou a přehlednou formou, přes interaktivní formuláře a reporty, poukázat na stávající kondici provozovaných aplikací a potřeby jejich změn napříč všemi vrstvami, od hardwarové (např. potřeba navýšení HW zdrojů v provozních špičkách), přes nutný upgrade verze databáze či aplikační vrstvy, až po potřebu samotné migrace do nového prostředí (např. Kubernetes).

ITSM assessment

Projekt ITSM assessment představoval důležitý milník z pohledu ošetření správné komunikace mezi vyhodnocovanými stranami tak, aby bylo dosaženo synergického efektu při sběru podkladů. Cílem projektu bylo vyhodnocení celkové zralosti organizace z pohledu IT procesů a užitých nástrojů. První zkoumanou oblastí byla IT architektura z pohledu nástrojové podpory a současných trendů v enterprise sektoru s využitím Archimate modelovací metodiky a Enterprise architect nástroje. Dále vztah mezi business a IT s akcentem na end-to-end dodávku služeb, zejména Delivery management proces a Service level management. Třetím oblastí bylo komplexní vyhodnocení vybraných ITSM procesů, provozovaných v prostředí zákazníka. Díky technice pohovorů podpořenými připravenými dotazníky byl vytvořen jasný obraz stávajícího stavu. Celkový výstup napomohl najít oblasti ke zlepšení a určit směr dalšího rozvoje.

Asset Inventory

Evidence aktiv představuje důležitý prvek zdroje dat pro finanční, bezpečností a jiné oblasti, řešené v organizacích. Znamená základní stavební kámen pro podporu provozních, taktických, ale i strategických procesů. Implementace Asset Inventory byla založena na centralizaci a digitalizaci aktiv do jednoho centrálního místa s důrazem na automatizaci uživatelských funkcí (funkčních požadavků), které napomohly zkrátit čas potřebný při běžných rutinních činnostech, ale i rozhodovacích krocích během plánování dalších období. Řešení vedle samotné evidence fyzických aktiv a správy celého životního cyklu zahrnovala také klasifikaci a kategorizaci aktiv, výpočet míry rizika a vyhodnocení dopadu vzhledem k bezpečnostním standardům zákazníka, bezpečnosti informací, integritě dat apod.

ISTA

Podpora projektů a obecně podnikání představuje zásadní aktivitu v rámci rozvoje ekonomiky země. Cílem řešení byla proto podpora projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, s nedílnou součástí partnerství mezi výzkumnou, komerční a neziskovou sférou. Implementovaný systém pokrývá celý životní cyklus projektů od vyhlášení veřejné soutěže, podávání návrhů projektů, formální kontroly, vyhodnocení odbornými orgány), uzavření smlouvy, realizace projektu včetně kontrol, ukončení projektu následované závěrečným vyúčtováním, vyhodnocením projektu a implementací výsledků do praxe.

Finanční databáze

Jedním z projektů z oblasti správy financí byl projekt konsolidace finančních dat pro plánování, monitoring a reporting financí v IT, sloužící pro import a rekonciliaci finančních dat z různých datových zdrojů, především sledování smluv, projektů, rozpočtů, požadavků, objednávek a čerpání rozpočtů. Implementace současně zahrnovala správu podpůrných databází pro konfiguraci a reporting rozúčtování nákladů spojených s provozem aplikací na vybudované infrastruktuře a nákladů spojených s jednotlivými zaměstnanci. Nedílnou součástí aplikace byla funkcionalita nákupního košíku, která slouží pro nákup nového hmotného, nehmotného majetku a služeb.

Ticketing

Mezi jeden z mnoha úspěšných projektů patří oblast příjmu a zpracování uživatelských požadavků pomocí ITSM procesních modulů (Incident management, Problem management, Service Desk (Service Request), Change management, Release management) v rámci centrálního konsolidovaného nástroje. Nedílnou součástí implementovaného řešení byly různorodé integrace se stávajícími informačními a monitorovacími systémy (interně vyvinutými i globálními). Řešení podporuje přístup jak interních, tak i externí řešitelských skupin (rozhraní). Vzhledem k současným trendům byla přidána podpora mobilních zařízení.

CMDB

Základem ITSM procesů je konfigurační databáze (CMDB) a Configuration management proces. Ke správnému fungování je zapotřebí kvalitních datových zdrojů a také automatizace plnění CMDB nahrazující neefektivní práci. Projekt tohoto typu byl implementován ve významné organizaci, kde zejména přesnost informací je kritická. Pro zajištění těchto potřeb byly provedeny analýzy stávajícího stavu CMDB včetně revize Configuration Management procesu a návrh nové CMDB (datový model, AS-IS/TO-BE proces) se zacílením na automatizované plnění CMDB prostřednictvím nových technologií jako MS Azure či novodobých síťových řešení.

Linka bezpečí

Zajištění bezpečí obyvatel je velmi zásadní a stěžejní podstatou vyspělé společnosti. Společnost AHASWARE se pomocí dodávky software dlouhodobě věnuje podpoře organizací, které se touto problematikou zabývají. Jako procesní a vývojový expert zajišťuje prostředí kontaktního centra pro hlášení požadavků či přání a napomáhá tím včasné a kvalitní komunikaci mezi odborníky a osobami, kteří potřebují pomoci. Provozované řešení využívá moduly pro obstarávání všech klíčových komunikačních kanálů včetně zajištění procesně technické stránky (workflow, interaktivní formuláře apod.).

Firmitate solis

Úspora elektrické energie je z pohledu stávajících trendů rezonující oblastí. Efektivita produkce elektrické energie má vliv na koncového uživatele (domácnosti či firmy). Pro zajištění takové efektivity je cílem maximální vytěžení dané technologie. I proto byl realizován projekt s cílem podchytit pohyb ocelových konstrukcí pod fotovoltaickými panely a graficky znázornit výsledek, který pomocí dalších analýz napomohl k efektivnímu provozu a maximálnímu vytěžení elektrické energie. Pro fotovoltaickou elektrárnu bylo dodáno modulární řešení pro sběr dat (vady a pohyby) a jejich převod do digitalizované podoby pro účely zobrazení a tisku.

RecoHUB

Podpůrné nástroje pro výměnu dat mezi systémy jsou založeny na metodice ETL (Extract / Transfer / Load), která znamená sběr dat, jejich přeměnu (formát, struktura, normalizace apod.) a vložení do cílového systému či databáze požadovaným způsobem. Pro tyto účely byl vyvinut a implementován robustní nezávislý systém RECOhub, zajišťující kompletní ETL proces včetně podpůrných rekonciliačních mechanismů. Díky bohaté sadě přídavných modulů umožnil napojení na rozličné datové zdroje a systémy a zejména umožnil konsolidaci z více zdrojů do jednoho. Tím zajistil úsporu z rozsahu a budoucí výraznou úsporu nákladů v případě potřeby rozšíření dalších integračních bodů.

HelpMe

Při registraci a vypořádání tiketů napomáhají jednoduché postupy zrychlit celý proces životního cyklu tiketu. S akcentem na automatizaci a minimalizaci nutných úkonů ze strany uživatele je vnímána vůle využití takových nástrojů na úkor nevhodných postupů (paralelní komunikační kanály, zkreslené informace apod.). Na základě této myšlenky byla vyvinuta mobilní aplikace, jejímž cílem bylo nahlášení incidentu do Centrálního HelpDesk nástroje s minimálním úsilím koncového uživatele, avšak s dostatečně přesnými informacemi pro řešitelské skupiny. Procesní workflow mobilní aplikace bylo navrženo tak, aby maximum kroků provádělo automatizovaně na pozadí a uživatel prováděl s nejméně interakcí v aplikaci.

Kabelová kniha

Dílčí lokální evidence jsou dlouhodobým chybným přístupem, způsobující duplicitní, zastaralé a tím pádem neplatné informace. Cílem uskutečněného projektu bylo sjednocení datových zdrojů (dokumentů, tabulek) a jejich konsolidace do podoby, aby jejich uživatelé měli jednotný náhled na data, jejich strukturu a pomocí kterých bylo možné plánovat kroky v technologických změnách, a to za pomocí maximální automatizace jednotlivých kroků (řádkové akce a procesní workflow). Pomocí navrženého řešení je organizace schopna zaznamenat a vyhodnotit realitu provedených úkonů a porovnat zpětně vůči plánovanému stavu. Navřená aplikace tak napomáhá všem úrovním organizace, od správců, návrhářů, přes střední management (technické a procesní plánování) až po vrcholový management, pro který mohou být vstupy jedním z podkladů pro finanční či majetkové plánování.

Wifi sondy/Wifi Scanner

Zvyšující se počet bezdrátových síťových prvků a jejich vysílání (zejména 2,4 GHz a 5 GHz) ve sdílených prostorách vede ke snižování kvality signálu a vzájemného rušení. Pakliže je organizace z pohledu businessu na takové technologii postavena, musí zákonitě případné chyby včas a kvalitně ošetřit. Za tímto účelem byl vyvinut a instalován systém Wifi sond a Wifi Scanner, kde podstatou byl sběr dat bezdrátové sítě s cílem poskytnout klíčové informace o kvalitě bezdrátové sítě. Získané informace napomohly k identifikaci rušících prvků, slabému signálu vlastních síťových zařízení či jiným, do té doby neznámým poruchám.

Zákaznický portál

Výhodou portálových řešení je zastřešení více nesourodých nástrojů, systémů či aplikací pod jednotné uživatelské rozhraní. Takový projekt byl implementován v prostředí organizace s širokou sadou nástrojů, kde cílem bylo jejich sjednocení pod jeden společný portál. Projekt zahrnoval zejména detailní analýzu a návrh datového modelu, sjednocení integračních kanálů, revizi a návrh ITIL procesů, business logiky a životního cyklu aktiv a konfiguračních položek. V neposlední řadě byla klíčová samotná migrace a publikace dat jednotným způsobem.

Správa sítě ATM

Provozní procesy v prostředí bankovního sektoru podporují a zároveň významně ovlivňují chod samotné společnosti. Pro zmírnění možných rizik jsou využívány různé procesní nástroje s podporou evidenční základny a nastavených procesů tak, aby veškeré zúčtování všech transakcí bylo provedeno rychle a úspěšně. Součástí takových nástrojů jsou podpůrné aplikace, mezi které spadá i řídící a integrační aplikace se zaměřením na evidenci, vyhodnocení samoobslužných zařízení (např. pomocí mapových podkladů a návazných akcí). Tyto včasné a přesné informace napomáhají k podpoře provozním procesům směrem k business strategické úrovni.

uCMDB

Oblast správy konfigurací v prostředí velkých firem představuje značnou výzvu pro samotnou organizaci i odpovědné role. V principu jednoduchý Configuration management proces je velmi často podceňován, ač je důležitou podporou pro běh dalších IT procesů. Velkou výzvou byl i projekt implementace CMDB nástroje společně s integrací a konsolidací široké sady datových zdrojů. Projekt, kromě jiných aktivit, zahrnoval detailní a precizní návrh a implementaci datového modelu na základě již existujících datových struktur, avšak do takové podoby, aby byl kompatibilní s většinou systémů. Podstatnou součástí projektu byla automatizace plnění dat tak, aby byla omezena chybnost při manuálním zakládání dat.

ITSM platforma

Další z významných projektů se zaměřil na podporu procesů servisních techniků, převážně na poskytnutí potřebných podkladů a nástrojů pro rutinní úkony jako servisní prohlídky či transfer pracovních úkolů mezi pracovišti. K docílení uvedeného bylo zapotřebí vývoj mobilní aplikace pro pohodlnou práci v terénu, zajistit robustní a spolehlivé rozhraní s více zdroji informací, včetně nastavení precizních notifikací a reportů. Logickou součástí bylo vytvoření docházkového systému včetně pohotovostního modulu. Tyto klíčové funkcionality byly současně podpořeny hlavním jádrem IT procesů jako Configuration management, Finance management, Incident či Change management, které zajistily zakládání požadavků, pracovních příkazů, zakázek a podporu dalších činností spojených s prací servisních techniků.

OSS

Digitalizace a automatické doplňování hodnot výrazně napomáhá zvyšovat efektivitu práce, zejména ve stále se opakujících činnostech. Díky vzniku elektronickému podpisu a novodobým trendům mohl vzniknout projekt, jehož úkolem bylo zaměření se na digitalizaci papírových protokolů s důrazem na interaktivní formuláře, automatické doplňování textů tak, aby pracovníci vyvinuly minimální úsilí pro nutnou, avšak potřebnou administrativu. Funkcionality jako elektronický podpis, interaktivní formuláře elektrorevize či profylaxe se díky přednastaveným parametrům staly běžnou součástí pracovníků organizace. Aby ale řešení mělo synergický efekt, bylo třeba jej podpořit silnou evidenční základnou, využívající např. RÚIAN data, data o fyzické či logické infrastruktuře a současně sady platných standardů, norem a nařízení.

RDM

Z hlediska časového a věcného přínosu z oblasti zpracování zákaznických plateb byl uskutečněn zajímavý projekt kontroly vyúčtování datových a hovorových SIM karet, kde hlavním záměrem byla kontrola správného účtování mobilních telefonů a modemů, a to zejména vzhledem k velkému množství operací a zpracovávaných položek. Správnost a dostupnost dat uložených v realizovaném řešení napomohlo ke zrychlení vyhodnocení vyúčtování finančním i controllingovým oddělením organizace.

 

Kontakt

Kontakty
Mapa
Kudy k nám
Recepce +420 261 009 811
Fax +420 261 009 899
Adresa Prague Gate

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov

E-mail info@ahasware.cz
Our Location
Kontakty
Recepce +420 261 009 811
Fax +420 261 009 899
Adresa Prague Gate

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov

E-mail info@ahasware.cz
Mapa
Our Location
Kudy k nám